REZULTATI ISTRAŽIVANJA O

 STAVOVIMA ISPITANIKA PREMA ZVANIČNOJ I ALTERNATIVNOJ MEDICINI U SRBIJI

Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja OPEN SOURCE uradila je istraživanje o tome koliko građani Srbije veruju zvaničnoj medicini, a koliko drugim načinima lečenja. Pitanje je glasilo “ Da li više verujete zvaničnoj medicini ili alternativnom (tradicionalnom) načinu lečenja?” Telefonskim anketiranjem je obuhvaćeno 1012 osoba na nacionalno reprezentativnom uzorku republike Srbije bez Kosova.

Rezultati su pokazali da građani Srbije najviše poverenja imaju u zvaničnu medicinu. Naime, 56,7% ispitanika je odgovorilo da najviše veruje zvaničnoj medicini dok u alternativne (tradicionalne) načine lečenja poverenje ima znatno manji procenat ispitanika – 15,3%. I jednom i drugom obliku lečenja podjednako veruje  15,9% ispitanika dok 6,2% građana ne veruje niti u jedan, niti u drugi oblik lečenja. 0.3% ispitanika se leči samostalno, a 5,6% ne zna kome da veruje ili nije želelo da odgovori na ovo pitanje.

rezultati

U dodatnim statističkim analizama je utvrđeno da demografske karakteristike kao što su pol, godine, obrazovanje kao i region u kome ispitanici žive ne utiču na distribuciju odgovora i da nema velikih odstupanja ni u jednoj od demografskih kategorija.

Možemo zaključiti da rezultati koje smo dobili ovim istraživanjem predstavljaju generalni stav stanovništva u Srbiji po ovom pitanju. A kome vi više verujete: zvaničnoj medicini ili alternativnom (tradicionalnom) načinu lečenja?