Izvor:Apotekarsko jezgro   Autor:Vukosava Stevanović     Foto:Flickr

U lancu prometa lekova jedino su apotekari u neposrednom kontaktu sa pacijentima. Apotekari su istovremeno i jedini zdravstveni radnici u lancu prometa lekova. Proizvođači i veledrogerije pripadaju privredi, a legitimni ciljevi privrede i zdravstva su međusobno suprotstavljeni. Upravo ti suprotstavljeni interesi mogu biti uzrok nepotpunih informacija o uzrocima povlačenja iz prometa pojedinih serija lekova.To se desilo i juče kada je iz prometa povučeno 11 serija Eferalgan oralnog rastvora 90ml (30mg/ml) Kao razlog povlačenja navedeno je prisustvo poliuretanskih čestica u ambalaži. Serije leka povlače se iz preventivnih razloga i zbog mogućeg uticaja na zdravlje dece.

Ovo objašnjenje je nepotpuno i za opštu javnost. Stručnoj javnosti bilo bi korektno dati potpuno objašnjenje. Ovakva objašnjenja izazivaju sumnje koje podstiču mnoga pitanja koja nikako ne može zadovoljiti ovakvo objašnjenje. Reč je o serijama leka čiji rokovi trajanja ističu: 2016. (2 serije), 2017. (4 serije), 2018. (5 seija).Budući da je reč o leku čiji je rok trajanja 3. godine jasno je da se povlače iz prometa dve serije proizvedene 2013, četiri serije proizvedene 2014. i 5 serija koje su proizvedene 2015. godine. Nije teško zaključiti da je proizvođač nakon tri godine proizvodnje primetio poliuretanske čestice u ambalaži i preventivno povukao navedene serije.  U apotekama se verovatno mogu naći jedino serije proizvedene 2015. koje će biti povučene. Šta će biti sa serijama koje se možda nalaze po kućama?

Pitanje na koje nema objašnjenja je kako su se poliuretanske čestice našle u ambalaži? Nismo dobili ni informaciju o svojstvima ovih čestica. Informacija objavljena na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva je oskudna. Ako znamo da ni naši zdravstveni radnici ne prijavljuju redovno nuzpojave lekova u prometu, a opšta javnost nije dovoljno informisana onda je teško očekivati da će neko prijaviti prisustvo poliuretana u ambalaži.

Nemamo odgovor na jedno veoma važno pitanje. Kakve su procesne kontrole proizvođača ako nakon tri godine proizvodnje i prometa preventivno povlači jedanaest serija lekova iz prometa?

Zakonom o lekovaima i medicinskim sredstvima (“Sl. Glasnik RS”, br. 30/2010 i 107/2012) propisane su obaveze kvalifikovani farmaceut. On je dužan da:

1)       obezbedi da se proizvodnja i kontrola svake serije leka obavlja u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, kao i u skladu sa zahtevima za dobijanje dozvole za lek;

2)         u postupku puštanja lekova u promet overi u registru ili ekvivalentnom dokumentu određenom u tu svrhu, da je svaka proizvedena serija leka proizvedena u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Registar ili ekvivalentni dokument iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora biti redovno ažuriran i stavljen na raspolaganje nadležnim organima.“

Normalno je da se pitamo da li je pre puštanja u promet svaka serija leka proizvedena u skladu sa zakonom i propisima donetim za sprovođenje Zakonom o lekovaima i medicinskim sredstvima.

Ako sami nemamo pouzdane odgovore o razlozoma povlačenja navedenih serija leka kako ćemo tek pacijentima objasniti razloge povlačenja?

Možda je prava prilika da se setimo profesora Batuta: „Iz usta besmrtnog učitelja Pastera čuo sam ove reči: Tačno je da je nauka internacionalna, ali svaki naučnik mora biti nacionalista. To jest,” nastavlja Batut, čovek koga i u naučnom radu zagreva ljubav prema narodu iz koga je ponikao, kome sve svoje snage duguje.”

O vremenima jednog  od osnivača Medicinskog fakulteta pisao je profesor Brana Dimitrijević: „Beše to vjeruju ne samo njegovog naraštaja, šačice lekara u obnovljenoj Srbiji, a od te šačice opet šačice; osećanje dužnosti koje je znalo i do osećanja krivice da se vine. Narodu su dugovali moral, a šta je medicina bez morala? Dugovali su mu i jezik, sposoban da stvara sistem stručnih izraza jedne nauke u usponu, kakva medicina posle Pastera postajaše. Veru u postojanje Istine, u koju se i nauka zaklinjaše …“

Na nama je da se izborimo za dobrobit pacijenata, odnosno za Istinu koja bi uvek morala biti iznad interesa Profita.

U Beogradu, sreda, 23. decembar 2015

Vukosava Stevanović, apotekar

Dostavljeno:

  • Članovima Apoteksrskog jezgra;
  • Apotekama sa mejling liste Apotekarskog jezgra;
  • Predsednici RSK.
  • Sajtu lako do leka