O retkim bolestima

Šta podrazumeva pojam “Retka bolest”

Retka bolest podrazumeva svaku bolest koja se javlja kod 1 od 2 000 gradana, ali se jedan broj retkih bolesti javlja i kod 1 u nekoliko stotina hiljada/miliona ljudi. Prema proceni Evropskog Komiteta, 6% do 8% populacije ima neku retku bolest.

Zajedničke karakteristike:

 • Većinom su genetskog porekla (80%)
 • Prvi simptomi bolesti se javljaju već na rođenju ili u ranom detinjstvu (50%)
 • Najčešca posledica je trajni invaliditet

U Srbiji oko 500 000 gradana živi sa nekom retkom bolešću. Uprkos međusobnoj različitosti, osobe sa retkim bolestima i njihove porodice suočavaju se sa istim brojnim teškoćama koje proističu iz retkosti:

 • Nedostupnost dijagnoze/u lavirintu bez dijagnoze
 • Nedostatak informacija: o samoj bolesti, gde dobiti pomoć, uključujući i nedostatak kvalifikovanih stručnjaka
 • Nedostatak naučnog znanja, nedostatak proizvoda i odgovarajućih medicinskih pomagala
 • Socijalne posledice: stigmatizacija, izolacija, diskriminacija, smanjenje profesionalnih mogućnosti
 • Nedostatak kvalitetne zdravstvene zaštite: ostaju isključeni iz zdravstvene zaštite, čak i kada imaju validnu dijagnozu
 • Visoka cena postojećih lekova i lečenja dovodi do siromaštva porodice i smanjenja dostupnosti lečenja
 • Nejednakost: i kada lekari postave dijagnozu i žele da leče osobu sa retkom bolešcu, administrativno ne mogu

U Srbiji još uvek ne postoji Registar retkih bolesti

Spisak retkih bolesti možete pogledati na evropskom Portalu za retke bolesti i lekove “siročiće” (lekove za retke bolesti): http://www.orpha.net/

NORBS – Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije – NORBS osnovana je 23. jula 2010. godine, kao savez udruženja koja se bave pitanjima osoba sa retkim bolestima i članova njihovih porodica.

Osnovni cilj Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije je poboljšanje položaja i kvaliteta života ove populacije.
Osnivači NORBS-a su:

– ŽIVOT – Udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece
– Savez distrofičara Srbije
– Udruženje za osobe sa cističnom fibrozom u Vojvodini – OSMEH
– Udruženje obolelih od fenilketonurije
– POsPID – Podrška osobama sa primarnim imunodeficitima
– Udruženje DEBRA – bulozna epidermoliza
– Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti – ZVONČICA
Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije – NORBS nije stručna, već je dobrovoljna, humanitarna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koju vode osobe sa retkim bolestima i članovi njihovih porodica.

Članovi Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije su sledeća udruženja:

 • ŽIVOT – Udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece
 • Savez distrofičara Srbije
 • Udruženje za osobe sa cističnom fibrozom u Vojvodini – OSMEH
 • Udruženje obolelih od fenilketonurije
 • POsPID – Podrška osobama sa primarnim imunodeficitima
 • Udruženje DEBRA – bulozna epidermoliza
 • Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti – ZVONČICA
 • Udruženje za pomoć i podršku obolelima od Fridrajhove ataksije
 • Udruženje za pomoć i podršku osobama sa Cističnom fibrozom Srbije
 • Udruženje građana za pomoć obolelima od Gošeove bolesti
 • Udruženje za pomoć i podršku osobama obolelim od Mukopolisaharidoze tip 2 (Hanterov sindrom)
 • Udruženje za pomoć u lečenju obolelih od Fabrijeve bolesti
 • Udruženje pacijenata sa retkim tumorima
 • Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije
 • Udruženje za pomoć i podršku osobama sa Morquio sindromom mukopolisaharidoza tip 4) Srbije
 • Nacionalno udruženje osoba sa nedostatkom hormona rasta i niskim rastom – HORAST
 • Udruženje građana za pomoć obolelima od mijelofibroze
 • Udruženje za bolesti motoneurona Srbije

Naši ciljevi

 • jedinstveno zastupanje interesa osoba sa retkim bolestima i osoba sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti u Srbiji i jedinstveno nastupanje pred donosiocima odluka i drugim akterima u društvu;
 • zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, eliminisanje diskriminacije i ostvarivanje jednakosti, ravnopravnosti i socijalne uključenosti osoba sa retkim bolestima i osoba sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti;
 • zalaganje da donosioci odluka u Srbiji prihvate i primenjuju međunarodne i evropske standarde, principe i dokumenta u domenu retkih bolesti, kako bi se osobama sa retkim bolestima i osobama sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti omogućio najviši mogući kvalitet života;
 • zalaganje za usvajanje i primenu nacionalne politike u oblasti retkih bolesti i reformi nacionalnog zakonodavstva u skladu sa potrebama i interesima osoba sa retkim bolestima i osoba sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti;
 • omogućavanje kroz nacionalne politike i zakonodavstvo posebne podrške porodicama čiji su članovi osobe sa retkim bolestima i osobe sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti.

NORBS je član Evropske organizacije za retke bolesti – EURORDIS

Udruženja-članice NORBS:

Udruženja iz inostranstva: